• KONKURS PËR TRE KAMERAMANË

  22 Qer 2017 | 15:26

  EO kërkon të punësojë NJË KAMERAMAN ME PËRVOJË dhe DY KAMERAMANË PRAKTIKANTË…

 • KONKURS: Një gazetare/ dy praktikantë

  22 Qer 2017 | 15:25

  EO shpall konkurs për NJË GAZETAR/E dhe DY GAZETARË PRAKTIKANTË, me mundësi punësimi pas periudhës njëmujore…

 • Konkurs: Përfaqësuese e Marketingut

  20 Maj 2017 | 17:59

  Agjencia e lajmeve për ekonomi “Ekonomia Online” është duke kërkuar një Përfaqësuese/Zyrtare të Marketingut…

 • Komuna Shtime: VENDIM PRELIMINAR

  06 Dhj 2016 | 08:00

  Në bazë te Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, Nr.03/L-040 neni 13, dhe Statutit të Komunës së Shtimes, neni 53, Ligjit nr 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin nr 03/L-205, Vendimit të Kuvendit Komunal – Shtime Npi 01/93 datë 29.04.2016, Kryetari i Komunës mori këtë: VENDIM PRELIMINAR

 • Opstina Stimlje: PRELIMINARNU ODLUKU

  06 Dhj 2016 | 07:59

  U skladu sa članom 13 Zakona o Lokalnoj Samoupravi Br.03/L-040 i člana 53 Statuta opštine Štimlje kao i Zakona br Br.03/L-139 o Eksproprijaciji Nepokretne Imovine sa izmenama i dopunama Zakonom Br 03/L-205, odluke Skupštine Opštine – Štimlje Bip 01/140 od 29.04.2016 god., Predsednik Opštine donosi sledeču: PRELIMINARNU ODLUKU