• Konkurse: Menaxhere Marketingu

  13 Mar 2018 | 17:32

  Ekonomia Online shpall konkurs për një Përfaqësuese/ Menaxhere Marketingu…

 • Konkurs: DY GAZETARË

  13 Mar 2018 | 16:50

  Ekonomia Online shpall konkurs për dy gazetarë…

 • Konkurs: Redaktor

  13 Mar 2018 | 16:20

  Ekonomia Online shpall konkurs për një redaktor…

 • Komuna Shtime: VENDIM PRELIMINAR

  06 Dhj 2016 | 08:00

  Në bazë te Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, Nr.03/L-040 neni 13, dhe Statutit të Komunës së Shtimes, neni 53, Ligjit nr 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin nr 03/L-205, Vendimit të Kuvendit Komunal – Shtime Npi 01/93 datë 29.04.2016, Kryetari i Komunës mori këtë: VENDIM PRELIMINAR

 • Opstina Stimlje: PRELIMINARNU ODLUKU

  06 Dhj 2016 | 07:59

  U skladu sa članom 13 Zakona o Lokalnoj Samoupravi Br.03/L-040 i člana 53 Statuta opštine Štimlje kao i Zakona br Br.03/L-139 o Eksproprijaciji Nepokretne Imovine sa izmenama i dopunama Zakonom Br 03/L-205, odluke Skupštine Opštine – Štimlje Bip 01/140 od 29.04.2016 god., Predsednik Opštine donosi sledeču: PRELIMINARNU ODLUKU