• Konkurs për dy kameramanë & një montazhier

  06 Kor 2018 | 20:22

  Agjencia e Lajmeve Ekonomia Online shpall konkurs për dy kameramanë dhe një montazhier, me orar të plotë…

 • Komuna Shtime: VENDIM PRELIMINAR

  06 Dhj 2016 | 08:00

  Në bazë te Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, Nr.03/L-040 neni 13, dhe Statutit të Komunës së Shtimes, neni 53, Ligjit nr 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin nr 03/L-205, Vendimit të Kuvendit Komunal – Shtime Npi 01/93 datë 29.04.2016, Kryetari i Komunës mori këtë: VENDIM PRELIMINAR

 • Opstina Stimlje: PRELIMINARNU ODLUKU

  06 Dhj 2016 | 07:59

  U skladu sa članom 13 Zakona o Lokalnoj Samoupravi Br.03/L-040 i člana 53 Statuta opštine Štimlje kao i Zakona br Br.03/L-139 o Eksproprijaciji Nepokretne Imovine sa izmenama i dopunama Zakonom Br 03/L-205, odluke Skupštine Opštine – Štimlje Bip 01/140 od 29.04.2016 god., Predsednik Opštine donosi sledeču: PRELIMINARNU ODLUKU

 • Komuna Shtime: Konkurs

  26 Tet 2016 | 18:09

  Për plotësimin e vendeve të lira punës për mësimdhënës

 • Komuna Shtime: KONKURS

  25 Tet 2016 | 02:07

  Për punëtorë teknikë dhe fokist